കറുപ്പിൽ തിളങ്ങി പ്രിയ വാരിയർ; താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങൾ

പ്രിയ പി. വാരിയയുടെ ആദ്യഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നു. ഷഫീന െകഎസ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കറുപ്പ് വസ്ത്രത്തിൽ അതുസുന്ദരിയായാണ് പ്രിയ എത്തുന്നത്. ഡിവ വുമൻ ക്ലോത്തിങ് സ്റ്റോറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *