കപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിക്കാം, വേണ്ടത് അയൺ ബോക്സ് മാത്രം

ചിത്രത്തിൽ കാണും പോലെ കപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും പതിപ്പിക്കാം. അതിനായി വേണ്ടത് അയൺ ബോക്സ് (ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി) മാത്രം.

വീഡിയോ കാണാം :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *