ബാങ്കില്‍ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദ്രിശ്യങ്ങള്‍

ബാങ്കില്‍ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞ ദ്രിശ്യങ്ങള്‍…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *